1741 Capítols matrimonials Anton Roig Dos amb Teresa Torredemer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vila-seca, 20 de juny 1741. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Anton Roig, fadrí, manescal (“albeitar”), natural de Prades, de present en la vila de Constantí habitant (fill del difunt Ramon Roig, negociant del lloc de Passanant, bisbat de Solsona, i de Francisca “Massagué Roig y Dos”, muller en primeres núpcies de dit Ramon Roig, y en segones de Emmanuel Massagué, manescal de la Selva) i Teresa Torredemer, donzella de Vilaseca (filla de Joan Torredemer, vivent, i de la difunta Maria Pomerol). Primerament Ramon Roig, botiguer de teles de la vila de Prades, de present en la ciutat de València habitant, germà de dit Anton Roig, per la part d’heretat i legítima paterna i suplement de aquella, dóna a aquest les terres i casa que dit donador té i posseeix a la vila de Prades, d’altra part totes les coses de dita casa, i en tercer lloc cent rals de vuit, pagadors vint d’ells el dia de les esposalles. D’altra banda Joan i Antoni Torredemer, pare i fill, pare i germà de la dita Teresa, per totes parts d’heretat, legítimes i altres drets que li corresponen o poden correspondre, doten aquesta amb cent cinquanta lliures: cent vint entre robes i diners a lliurar el dia de les esposalles, i cinquanta lliures de dit dia a un any. Aquest resum és només parcial: la tinta s’ha degradat, i el mal estat del document fa la transcripció difícil i parcialment impossible.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 326: Barreter, Francesc : Capítols Matrimonials 1740-742, full 245; català.