1739 Marmessors veí d’Albarca venda terra a Gabriel Calderó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Mas d’en Lluch (Albarca), 25 de maig 1739. VENDA TERRA. Isidre Bonet, pagès d’Albarca, i Joan Amigó, pagès d’Ulldemolins, en qualitat de marmessors del testament d’Isidre Figueres, pagès d’Albarca (segons darrer testament d’aquest, en poder de l’Escrivania Comuna de Prades), considerant que aquest restituí a Gabriel Calderó major, pagès de Prades, el dot de Maria Calderó, muller del dit Figueres i germana de dit Calderó, morta sense fills, per pagar el complement del dot no han trobat mitjà més útil que per via de venda, venen a Gabriel Calderó, present, i pel preu de 94 lliures moneda barcelonesa, tota aquella peça de terra campa d’aproximadament un jornal d’extensió situada al terme d’Albarca i en la partida dita dels Colls (la qual peça de terra afronta a l’est amb Francesc Anglès del mas, al sud part amb Francesc Anglès i part amb Francesc Pallejà, a ponent amb el camí de Prades, i al nord amb terres d’Isidre Figueres). Els dos testimonis són pagesos de la Granadella.

FONT: ACCB: FN de Montblanc, reg. 3322.2 : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739, full 64 revers/1739; llatí.