1739 Gabriel Calderó venda terra als cònjuges d’Albarca Anglès i Calderó

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Mas d’en Lluc (Albarca), 25 de maig 1739. VENDA TERRA. Gabriel Calderó, pagès de Prades, per pagar a Francesc Anglès, pagès del mas de n’Anglès, terme i parròquia del lloc d’Albarca, i a Teresa Calderó, cònjuges, respectivament gendre i filla, 94 lliures que són part d’aquelles quatre-centes lliures i robes que prometé donar en dot a la dita Teresa, filla seva, als CM entre aquesta i el dit Anglès, en poder de l’escrivania comuna d’Albarca, ven a dit Anglès tota aquella peça de terra campa, d’aproximadament un jornal de tinguda, situada al terme d’Albarca, en la partida dita dels Colls, pel preu de 94 lliures moneda barcelonesa, que en àpoca adjunta a aquest instrument i d’acord amb la seva voluntat accepta que dit Anglès les retingui per consemblants que devia a dits cònjuges Anglès i Calderó. Gabriel Calderó no signa per no saber escriure.

FONT: ACCB: FN de Montblanc, reg. 3322.2 : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739, full 65/1739; llatí. 

ANOTACIÓ: En el document sembla que hi ha un error pel que fa a l’any en què foren fets i signats els capítols matrimonials entre Francesc Anglès i Teresa Calderó: tot i que la lectura no és del tot clara, sembla que hi diu 1739 (“millessimo septingessimo trigessimo nono”), cosa impossible si tenim en compte que el dia i mes indicats són 27 de maig, posteriors al document que acabem de resumir.