1739 Àpoca pagès de Lleida a Dionís Olives metge resident a Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 23 de maig 1739. ÀPOCA. Ignasi Sirach i de Torrents, pagès de la ciutat de Lleida, reconeix que Dionís Olives, metge resident a la present vila de Prades, present, li ha pagat 69 lliures i 7 sous moneda barcelonesa en compliment d’aquelles cent vuitanta lliures, sis sous i vuit diners que aquest li havia de pagar per la venda que li féu d’onze jornals de terra plantada de vinya i oliveres situada al terme de Lleida, partida de Fontanet (la qual venda consta en instrument en poder de l’Escrivania de Capafonts en data 4 d’agost de 1736).

FONT. ACCB: Fons Notarial de Montblanc, capsa 3248 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1738, full 257; llatí.