1738 Joan-Baptista Casals avalador venda censal per pagesos del Vilosell

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

El Vilosell, 16 d’agost 1738. VENDA CENSAL. Joan Lledó, pagès del lloc del Vilosell, llur fill Josep Lledó també pagès, i Magdalena Anguera muller d’aquest, per satisfer a Miquel Lledó clergue del mateix lloc, fill germà i cunyat d’aquells, la legítima paterna, materna i suplement d’aquestes, així com el llegat al seu favor fet per la seva difunta mare Magdalena (“Lledó y”) Llorach en el seu darrer testament (en poder de l’Escrivania Comuna de la present vila), i en general per tots aquells drets que per qualsevol causa o raó té i pot tenir en l’heretat i béns de dits Joan i Josep Lledó, pare i fill, venen i originàriament creen al reverent Miquel Lledó, aquí absent però pel notari present, a carta de gràcia de redimir mitjançant, un censal mort de preu i propietat vuitanta lliures moneda barcelonesa i pensió anual vuitanta sous que prometen pagar-li cada any sense excuses ni dilacions, amb l’acostumat salari de procurador. I per a major seguretat dits atorgants donen per fiadors i principals pagadors a Baptista Casals, pagès de Prades, i a Pau Lledó, pagès del Vilosell, presents i acceptants. Dits principals obliguen especialment i en nom de precari tota aquella peça de terra campa situada al terme del Vilosell i a la partida dita les Sorts del pedrís. De voluntat de dits venedors atorgants Miquel Lledó reté les dites vuitanta lliures per consemblants que com ha estat explicat estaven devent a aquest. La de Joan-Baptista Casals, fiador, és una de les signatures personals que figuren en el document.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, reg. 3322.2 : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739, numeració del full malmesa; llatí.