1734 pagès de Vinyols àpoca a Dionís Olives metge de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 19 d’abril 1734. ÀPOCA. Josep Cabrer, pagès de Vinyols (del Camp i Arquebisbat de Tarragona), confessa i reconeix a Dionís (“Dionisio”) Olives, doctor en medecina, al present habitant a Prades, absent, i per ell present llur procurador Joan de Barrera, donzell domiciliat a Reus, el pagament de 31 lliures barceloneses que són el pagament de pensions pendents de l’any 1728 a 1733, i una lliura per les pensions corresponents a 1734 de tot aquell censal mort ja creat de preu i propietat cent lliures barceloneses i consemblants sous de pensió anual que dit Dionís Olives, amb títol de venda i original creació presta a dit Cabrer -com consta en instrument en poder de Felicià Martí, notari de la Selva, el darrer 25 d’agost.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 240: Gay, Pere : Manual 1734, full 423 revers; llatí.