1734 Veïns de la Pobla de Cérvoles venda censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Pobla de Cérvoles, 9 de gener 1734. VENDA CENSAL. Josep Teixidor menor de dies, Josep Domènec, i Cristòfol Puigdengolas, pagesos del lloc de la Pobla de Cérvoles, per lluir, quitar i redimir tot aquell censal mort ja creat de preu i propietat 456 lliures i pensió anual tants sous que junts i a soles fan i presten cada any a la Reverent Comunitat de Preveres de l’església parroquial de Prades, així com per pagar i satisfer diverses pensions del sobredit censal degudes fins al dia present,no han trobat mitjà més útil per a ells i els seus béns que a través de l’addició i original creació del tot seguit referit censal. Així, venen a Josep Cabrer, negociant de “dicti loci” (no queda prou clar si es refereix a Prades o a la Pobla de Cérvoles), emperò a carta de gràcia de redimir mitjançant cinc-cents sous de pensió anual. El preu del censal que ara es ven és de 500 lliures moneda barcelonesa, i dits venedors, per major seguretat, donen com a fiadors i principals pagadors a Jaume Gassol i Francesc Gassió menor de dies, pagesos de la Pobla de Cérvoles, els quals accepten tal nomenament i les obligacions derivades.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, reg. 3322.1 : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1733-1736, full 30/1734; llatí.