1730 Capítols matrimonials Maria Cabot vídua de Joan Bonet pagès de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 30 de març 1730. Capítols matrimonials entre Josep Minguell, pagès del Guimerà (fill de Marc Minguell també pagès i de Maria Aloy, cònjuges difunts de la dita vila) i Maria Cabot Servid, vídua deixada de Joan Bonet, pagès de Prades (filla d’Agustí Cabot major de dies, pagès de Montblanc, i de Teresa Servid, cònjuges vivents). La futura contraent, amb consentiment dels seus pares, aporta en dot al seu esdevenidor marit les 500 lliures i altres béns que li foren dotats amb motiu del seu primer matrimoni amb Joan Bonet, recobrant-hi en el cas que tingués lloc una restitució de dot. Josep Minguell fa a aquesta 150 lliures d’augment de dot, que li restaran lliures en cas que aquest premorís sense fills o filles del present matrimoni esdevenidor, o passaran a aquests en cas d’haver-n’hi. Els hereus o successors, en qualsevol cas, hauran de lliurar a la contraent 25 lliures anuals per al seu propi manteniment sempre que no es torni a casar. En un altre capítol Rafel Bonet, prevere i rector de la vila de Prades, i germà del difunt marit de Maria, elegit per aquest en el seu darrer testament com a tutor i en el seu cas i temps curador dels fills de Joan Bonet i la seva muller Maria, que els donarà i pagarà les 400 lliures que el seu difunt germà rebé del dot d’aquesta, obligant els béns sota el seu càrrec per fer front a aquest pagament. D’altra banda Agustí Cabot, pare de la contraent, assigna a aquesta un censal per a pagar-li 100 lliures que li està devent de les 500 promeses, que li deu Pere Gay notari de Reus, i en cas de no pagar-li aquest promet abonar-li personalment. S’especifica que els fills o filles del present esdevenidor matrimoni siguin hereus o hereves del mateix, i prevalguin sobre els de qualsevol altre matrimoni dels contraents. Per últim les dues parts signen carta d’arres en pena de 50 lliures.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3251.2 : Cabeça i Blet, Josep : Capítols matrimonials 1706-1736, full 301; català.

ANOTACIÓ: El contracte d'arres és un contracte privat mitjançant el qual es lliura una quantitat de diners a compte, per garantir al comprador i al venedor que hi haurà una compravenda posterior d'un bé.