1727 prevere Gras àpoca per lluïció censal

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 d’octubre 1727. ÀPOCA. Felip Gras, prevere i beneficiat de la parroquial església de Prades, l’any corrent bosser i procurador de la Reverent Comunitat de Preveres de dita vila (com de dita procuració consta amb instrument en poder del reverent rector en data del darrer 19 de març), confessa i reconeix haver rebut de Jaume Farré, daurador de la Selva del Camp, present, 47 lliures, nou sous i dos diners moneda barcelonesa, que en nom de dita Reverent Comunitat li han estat pagats en lluïció, quitació i restitució de tot aquell censal de preu i propietat 44 lliures i anual pensió 44 sous que cada 13 de març dit Farré li feia i prestava. Dues lliures i quatre sous són per pensions vençudes del darrer pagament del dit censal, i les restants una lliura i noranta-dos sous són per la porrata del corrent any. Són testimonis Anton Calders, organista, i Agustí Parrot, pagès de la dita vila de Prades.

FONT. AHT : FN Selva del Camp, capsa 14 : Martí, Felicià : Manual 1726-1727, full 106 revers; llatí.