1724 Confessió de Capbreu del Consell de la Terra

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 de juliol 1724. CAPBREU. Joan-Baptista Vilalta, pagès del lloc de Farena, com a receptor del comtat de Prades, i Josep Ferré, pagès, dit “lo sastre”, al moment regular o jurat de la vila d’Ulldemolins, persones elegides pel Consell General, conegut com de la Terra, l’anterior dia 6 de maig, en dit nom i mitjançant jurament que presten davant notari en nom del Comú de dit comtat i ses singulars persones, reconeixen “al Excm. Sr. Don Nicolau de Córdova y de la Cerda, Marqués de Priego, Duc de Cardona, Comte de Prades, absent, y per sa Ecxcelencia al Magnífich Joseph Toda y Grau, en la vila de Cornudella domiciliat, tresorer de dita sa Excelencia de dit Comtat, y Procurador Patrimonial per estas cosas en dit nom present y acceptant”, usant la facultat i poder a ells donades pel dit Consell de la Terra, “Que tot lo present Comptat de Prades, vilas y llochs en aquell construhidas, fa y presta eo fan y prestan y a fer y prestar tots anys és y són tinguts y obligats a dita sa Excelència com a Compte del dit present Comptat de Prades, és a saber per raó de quèstia, subsidi y maridatge, per tot tretse mil sous moneda barcelonesa, dels quals sa Excelència acostuma pendrerne en compta quiscun any vuitanta tres lliuras, onse sous y dos dinés, y restan francas per dita sa Excelència sis centas sis lliuras, vuit sous y deu dinés, pagadoras tots anys ab tres iguals tersas per lo receptor del dit Comptat de Prades”, tal i com fou ja reconegut i capbrevat per Pere Joan Monlleó de la vila d’Ulldemolins, receptor de dit Comptat, i Pere Torner, jurat major de dita vila de Prades, com a persones elegides per dit Consell dit de la Terra amb acte rebut i testificat en poder de Mateu Domengo, notari públic de la vila de Reus, als vint y tres dies del mes de juliol de 1681. El dit Procurador Patrimonial, present, accepta la present confessió feta pels sobre dits Vilalta i Ferré, en nom de tot el dit Comptat.

Són testimonis Pere-Pau Vallosera, apotecari de la Selva del Camp, i Salvador Parellada, negociant de dita vila. L'ecrivà del capbreu del comtat de Prades és Felicià Martí, notari de la Selva.

FONT. ACAC : Fons Notaris forans, reg. 2125 : Capbreu del comtat de Prades (1724-1727), full 6; català.