1721 Debitori de Camafort (Mussara) i Pibernat (Prades) a fuster de Reus per compra de gra

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 8 d’abril 1721. DEBITORI. Jaume Camafort, pagès de la Mussara, i Jaume Pibernat, pagès de Prades, junts i individualment, confessen i reconeixen deure a Narcís Bruget, fuster (“fabro lignario”) de Reus, present, 40 lliures i 8 sous moneda barcelonesa, que són per consemblants que duen pel preu i valor de dotze quarteres de gra (“orrei”) comprades a aquest, a raó d’una lliura i quatre sous per quartera, les quals prometen pagar-li la pròxima diada de sant Jaume Apòstol, obligant a tal fi tots els seus béns.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 227: Gay, Pere : Manual 1721, full 254 revers; llatí.

ANOTACIÓ. Cercant el mot “arrei” o “orrei” hem gosat traduir-ho com a gra, atenent al fet que en llatí trobem“horreum”, que significa graner.