1711 Capítols matrimonials Josep Vellet amb Maria Ferreres

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 17 de setembre (o novembre?) 1711. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Capítols matrimonials entre Josep Vellet, vidu, cirurgià de Prades (fill de Josep Vellet, pagès de dita vil, i de llur muller Esperança, difunts) i Maria Farreras, donzella (filla de Joan Farreras, pescador de la ciutat de Barcelona, i de llur muller Anna Maria, cònjuges vivents, habitants de Reus). Primerament els pares de dita Maria, per tots els drets a ells pertanyents, i per contemplació del present matrimoni, amb donació dita entre vius, doten aquesta amb cinquanta lliures barceloneses pagadores entre robes i diners el dia de les esposalles, donació que com és usual constitueix i aporta al seu esdevenidor marit, per la qual cosa aquest li fa carta dotal i d’espoli, i a més li aporta de creix o augment de dot la quantitat de cinc lliures, que en cas de tenir-ne passarien als fills, però si aquest no fos el cas i a més Maria Farreras sobrevisqués a Josep Vellet, podria disposar-ne lliurement. També Josep Vellet, seguint el costum de la vila de Reus, acull i associa per meitats la seva esdevenidora muller a totes compres i millores que tinguin lloc al llarg del present matrimoni, tot i que havent-hi fills no podrà disposar-ne, encara que sí distribuir entre aquests com sigui de la seva consideració.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 187: Claveria, Joan Baptista : Capítols Matrimonials 1711-1715, full 55; català.