1700 Àpoca de Pere Noguers per deute dels marmessors del seu difunt pare

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 13 de novembre 1700. ÀPOCA. Pere Nogués, pagès de Prades, en tant que fill i hereu de tots els béns que foren del difunt Pere-Pau Nogués, confessa i reconeix a Gertrudis Garau, vídua en segones núpcies de Joan Garau, notari difunt de la vila de Reus, i en primeres de Pere-Joan Mestre, pagès de les Borges del Camp, marmessor i curador de la persona i béns d’Alexandre Mestre, fill d’aquella, confessa i reconeix que li ha pagat i d’ella ha rebut 32 lliures i 3 sous moneda barcelonesa, les quals són per consemblants que li devien dita Gertrudis “Garau y Mestre”, Isidre Macip pagès de les Borges, Pere-Jaume Aymamí pagès de l’Aleixar, i Pere-Joan Juncosa pagès de les Voltes, marmessors i curadors nomenats per dit Pere-Pau Nogués, pare de l’atorgant, per les raons que consten en un debitori en poder de l’Escrivania Comuna de l’Alforja en data 9 de setembre de (). La tercera i darrera de les pàgines on es troba aquest document està parcialment malmesa, presentant dificultats de lectura.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 204: Gay, Pere : Manual 1700; llatí.