1684 Intima Reial Audiència a Josep Noguer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Barcelona, 13 de març 1684. INTIMA. Lletres de la Reial Audiència presentades arran de la causa de la Confraria de Preveres de la Seu de Tarragona contra Josep Noguer, pagès de Prades, instant aquest o el seu legítim procurador a presentar-se davant el tribunal en tant que pretès hereu i successor del doctor en drets Jaume Nogué, de qui es diu intervingué com a avalador (“fiança”) en un censal de preu cent lliures i anual pensió cent sous originalment creat el 18 de febrer de 1625 en favor de dita confraria pels difunts Miquel Ratera, notari, i la seva muller Paula, de la ciutat de Tarragona, dels quals segons dita comunitat és hereva universal Anna Maria Pedrol i Desclergue.

FONT. Arxiu Comarcal de l’Urgell : Fons Patrimonial del llinatge Pedrolo : Sig.Top. 43 : Primer lligall (Papers relatius a Pedrolo i Desclergue) : “Lletres de la Reial Audiència presentades intimant Josep Noguer (...)”; llatí i català.