1684 Debitori de Josep Vellet procurador de llur muller

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 1 de gener 1684. DEBITORI. Josep Vellet, pagès de Prades, confessa i reconeix deure a Joan Noguer, pagès de Cornudella, en tant que procurador de la seva muller Maria Martorell, present, quaranta lliures moneda barcelonesa que complementen aquelles cent lliures que Magdalena “Martorell”, àvia de dit Vellet, prometé donar al seu fill Josep-Miquel Martorell, pare de dita Maria Martorell en Capítols matrimonials, pagaderes en quatre iguals pagues la primera aquest mateix dia a un any, i així respectivament, essent per tant la darrera el dia primer de gener de 1688. Són testimonis Joan Pibernat, pagès, i Esteve Gota, mestre de cases, tots dos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 2 : Domènech, Pere : Manual 1684-1686, full 7; català.