1679 Josep Montaner debitori per compra barrils de tonyina

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 18 d’agost 1679. DEBITORI. Josep Montaner, pagès de Prades, confessa i reconeix a Josep Cases, llaner de Reus, present, que té amb aquest un deute de 53 lliures i 10 sous moneda barcelonesa, que corresponen al preu i valor de dos barrils de sorra a raó de disset lliures, i dos barrils de tonyina a raó de nou lliures quinze sous; el qual preu promet pagar-li el proper dia 8 de setembre.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 56: Garau, Joan : Manual 1679, full 359; llatí i català (fragments).

SORRA: Part ventral i més saborosa de la tonyina (Vendrell, País Valencià, Bal.); cast. hijada de atún. Se ven la l. de la sorra y de la tonyna, doc. a. 1365 (BSAL, VII,119). Vos trametem... dos esportins de figues, item moxama, item sorres de tonyins, doc. a. 1394 (ap. Aguiló Dicc.). De la tonyina salada, ço és sorra,Robert Coch 44 vo. Sorra, tunyna grossa: Thynni pinguedo, Lacavalleria Gazoph. Sorra de llevant de pes un quintà, val lo barril deu liures, Tar. preus 87. (FONT: DCVB).