1767 Capítols matrimonials Joan Casals Gras (Prades) amb Maria Masgoret Josa (Fulleda)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Fulleda, 17 de juny 1767. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Casals Gras, fadrí, pagès de Prades (fill del difunt Josep Casals, també pagès i de Magdalena Gras, vivent, cònjuges de Prades), i Maria Masgoret Josa, donzella de Fulleda (filla de Salvador Masgoret, pagès, i de Maria Josa, cònjuges vivents de Fulleda).

La mare del contraent, usufructuària de la universal heretat i béns del seu difunt marit, referma alhora el caràcter d’hereu universal de Joan i el seu propi d’usufructuària d’aquells, acollint la nova família a canvi del treball en profit de la casa, i es reserva cent lliures per a testar i poder-ne lliurement disposar.

Els pares de la contraent donen a aquesta per dot 230 lliures, pagadores en diversos terminis al llarg de tres anys, a més de dues caixes de noguer i diverses peces de roba, a lliurar-li el dia de les noces, i tot amb pacte que en cas de morir sense fills en edat de testar només podrà disposar de cent lliures a més de la roba en l’estat en què es trobi; la dita Maria Masgoret constitueix i aporta en dot als dits Magdalena Gras i Joan Casals, sogra i marit seu esdevenidors els béns a ella donats, que al seu torn li signen carta dotal i d’espoli i “per la seva lloable virginitat y per pacte exprés entre dites parts convingut” li fan de creix, augment o donació per noces la quantitat de cinquanta lliures barceloneses, que en cas d’haver-n’hi passarien als fills del present matrimoni, i en defecte d’ells podrà usufructuar-lo mentre visqui, devent-se restituir als dits donadors o hereu a la seva mort, o bé, a elecció de dita Maria, prendre en propietat la meitat de dit creix, quedant l’altra meitat per a la casa de dits donadors.

D’altra banda els dits esdevenidors contraents, “inseguint lo ús, costum y pràctica antiquíssim de la ciutat de Tarragona” i per pacte entre dites parts s’acullen i associen a totes compres i millores que faran durant el present matrimoni (vivint els tres al terç, i els dos per meitats), que en cas de tenir-ne seran dels fills, i en cas contrari cada part podrà disposar-ne lliurement. També és pactat entre les parts que si la dita Maria premorís a Joan Casals, deixés fills i aquest es tornés a casar, els fills i filles del present matrimoni seran preferits al de qualsevol altre.

Per dits atorgants, cap dels quals sap escriure, signa un dels testimonis.

FONT. ACCB: FN de l'Espluga de Francolí: Marsal i Llenas, Joan : Manual 1767-1770, full 31 revers; català