1735 Debitori de Joan-Anton Subietas resident a Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 28 de juliol 1735. ÀPOCA. Joan-Anton Subietas, resident a la vila de Prades, confessa i reconeix deure a Marianna, vídua de Miquel Rius, el dia del seu òbit resident a la vila de Montblanc, i procuradora de Miquel Rius, fill d’aquests, vint-i-quatre doblers i sis lliures, dotze sous i tres diners, tots ells en moneda barcelonesa, que són i complementen el valor del que prometeren els llocs de Cabacés i Torroja, del partit de Montblanc, donar i pagar a dit Miquel Rius fill pel salari de ser soldat per compte de dits pobles d’allò que els tocava en la darrera quinta que, per odre reial, es féu al Principat de Catalunya.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3315 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1735-1736, full 80; llatí.