1732 Insolutumdació de Miquel Caselles en favor monestir de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Monestir Verge Maria del Miracle (Montblanc), 11 de desembre 1732. INSOLUTUMDACIÓ. Miquel Casellas, pagès, habitant a Prades, fill emperò del primer matrimoni i hereu universal del difunt Pere Casellas, pagès de l’Espluga de Francolí, el dia del del seu òbit resident a la ciutat de Barcelona, seguint la voluntat en vida d’aquest dóna i consigna a Ramon Obiols, en tant que comanador del monestir de la Verge Maria del Miracle, situat fora els murs de la vila de Montblanc, 62 lliures barceloneses sobre una peça de terra amb carta de gràcia de redimir o pacte de retrovenda que era i és de Josep Roig, pagès de l’Espluga, situada en la partida del camí de Poblet de dit terme, a fi i objecte que siguin celebrats els corresponents aniversaris per l’ànima del dit seu difunt pare. Dit Ramon Obiols, en nom de la comunitat religiosa de dit monestir, accepta la dita donació i promet dur a terme els esmentats serveis religiosos.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3245.1 : Castelló, Francesc : Manual 1726-1732, full 158; llatí.