1721 Pere Llopis venda pati de casa a la vila de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 19 de gener 1721. VENDA PATI. Pere Llopis, boter, habitant de Prades, ven a Joan Farriol, pagès de Montblanc, present, tot aquell pati de casa situat en aquesta vila, al carrer major, dit de Sant Miquel, pel preu de cent lliures barceloneses, el qual li pertany per venda que li féu Josep Rossell, sastre de Montblanc. En altre instrument adjunt, Pere Llopis signa àpoca per les cent lliures de dita compra, retingudes pel comprador a canvi que aquest s’encarregui d’un censal de consemblant preu que dit Llopis feia i prestava a la Reverent Comunitat de Preveres de Montblanc.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3244.4: Castelló, Francesc : Manual 1716-1725, full 259; llatí.