1712 Cristòfor Lleberia debitori a Hospital de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, dimarts 18 d’octubre 1712. DEBITORI. Cristòfor Llaberia, pagès de Prades, fill i hereu universal d’altre Cristòfor Llaberia, considerant que en raó d’aquell censal mort ja creat de preu 40 lliures i pensió anual consemblants sous que cada 13 d’octubre f i presta a l’Hospital de Santa Maria Magdalena de la vila de Montblanc, i atenent als deutes que del mateix té, reconeix i promet pagar a Anton Thomàs i Rubinat, en tant que col•lector del dit hospital, els dits deutes, que són: d’una part divuit lliures per completar les pensions degudes, i d’altra banda una lliura i deu sous arran de la demanda contra l’atorgant feta en la Cort del Vicari de la vila de Montblanc per dita quantitat, pagadora en la forma que el document especifica.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3312.2 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1712, full 271 revers; llatí.