1696 Cònjuges Vila i Amorós venda censal mort a negociant de Montblanc

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc, 26 de juny 1696. VENDA CENSAL. Els cònjuges de Prades Isidre Vila, pagès, i Tecla Amorós, usufructuari i propietària respectivament, venen a Segimon Amorós i Molins, negociant de Montblanc, tant en preu i propietat com en pensions i porrata, tot aquell censal mort de preu 40 lliures barceloneses i consemblants sous de pensió anual que cada any, el dia sis de novembre, en dits respectius noms d’usufructuari i propietària, els presta Esperança vídua d’Agustí Pasqual, sabater de la vila de Sarral (en virtut d’encàrrec fet el 21 de maig de 1673 en poder de Pau Narcís, notari públic del Sarral), i que correspon a dits atorgants, ço és a dita Tecla Amorós, per donació feta pels seus pares Josep Amorós i llur muller Maria pels Capítols matrimonials en poder de Josep Cabeça, notari de Montblanc, i a dit Josep Amorós li corresponia com a hereu universal del seu pare Francesc Amorós, mercader d’aquesta mateixa vila (segons el seu darrer testament de data 30 de maig de 1628 en poder de Joan Alba, també notari de Montblanc), i a aquest pertocava per venda i original creació al seu favor feta per Anton-Joan Veciana, llur muller Columbina, llur fill Joan Veciana i la muller d’aquest, Anna (segons acta en poder de Celdoni Perpinyà, notari de Sarral, feta en data 6 de novembre de 1626). Acompanya aquest acte de venda la corresponent àpoca.

FONT. ACCB: FN Montblanc, reg. 3306.1: Alba, Salvador : Manual 1696-1697, full 4 revers/1696; llatí.