1761 marmessors del difunt Onofre Roig venda peça de terra a pagès d’Albarca

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 20 de novembre 1761. VENDA TERRA. Jacint Roig, prevere i rector de la parròquia de Prades, i Joan [`cognom::Febrer]], prevere i beneficiat de la mateixa, en tant que marmessors de l’ànima i executors del darrer testament d’Onofre Besora, fadrí pagès de dita vila, signat el 30 d’octubre de 1751, en poder de l’Escrivania Comuna de dita vila de Prades, venen per 80 lliures moneda barcelonesa i sota diversos pactes relacionats a Josep Bonet, pagès d’Albarca, tota aquella peça de terra part erma i part campa, de dimensió d’uns cinquanta jornals, situada part en el terme de la vila de Prades i part en el lloc d’Albarca, en la partida dita dels Segalàs; peça de terra que a excepció d’uns vint jornals en la part de ponent, està obligada pel Comanador i Convent de Nostra Senyora de la Mercè de la vila de Montblanc, sota domini i alou d’aquest, a cens de quatre diners anuals, i amb tot dret, domini, ferma fadiga, lluïsme, empara i qualsevol altre dret de Senyoriu. Foren testimonis Mateu Casals i Bertomeu Agustí, ambdós pagesos i veïns de Prades.

FONT. AHT: Alba i Molins_Salvador, notari d’Ulldemolins; manual 1761; full 80; castellà.