1696 Bonaventura Torner venda i creació censal a favor difunt prevere de la Selva

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Selva del Camp (probablement), 18 de març 1696. VENDA CENSAL. Bonaventura Torner, pagès de Prades, du a terme la venda i original creació d’un censal de preu i propietat 150 lliures i anual pensió quatre lliures i deu sous a favor dels marmessors de l’ànima i executors del testament i darrera voluntat del reverent Andreu Sagí, prevere i beneficiat que fou de la parroquial església de la Selva del Camp. Per la validitat i fermesa del dit censal, l’esmentat Torner obliga i hipoteca tota aquella peça de terra “de pa”, d’uns cinc jornals de tinguda, situada al terme “de dita vila” (probablement referit a la Selva), posant a més com a fiança i principal a Rafel Boquer, “pagès de la dita vila” (novament hem de suposar que es tracta de la Selva), que en tal nom obliga també tot els seus béns.

Acte en poder de l’Escrivania pública i comuna del reverent rector de la Selva en data 18/3/1696. Probablement el document estigui formalitzat en aquesta població. Informació basada en la inscripció del document a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc. Inscrit al RHM el dia 1/3/1769.

FONT INDIRECTA. AHT: Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, signatura 3: manual 1769, full 150; data d’inscripció: 1 de març de 1769; escrivent: Rafael de Ribes i Calbet; català i castellà.